نوشته شده توسط حسین نعیم آبادی   
يكشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۳۸

سلسله نشست های علمی

درباره میراث کلامی امامیه

استاد دکتر محمد تقی سبــحانی


بررسی ادوار مختلف در میراث کــلامی شیــعه


بحثی که انتخاب شده از یک سو بحثی است میراث شناسانه و از سوی دیگر بحث تاریخ تفکر و تاریخ کلام است.

میراث کلامی ما به عنوان مهم¬ترین مدخل و منبع برای شناخت آراء و اندیشه‌های گذشتگان و رد‌گیری تطورات فکری امامیه حائز اهمیت بسیار است. از سوی دیگر، در حوزه‌ی کلام کمتر به موضوع میراث شناسی توجه شده است؛ پیش انگاره¬هایی وجود داشته و شاید همین تصورات به تدریج هم میراث کلامی ما را به فراموشی برده، هم به تبع، تاریخ کلام ما را دچار انزواء و تغافل کرده است. شاید به تدریج این تصور پدید آمد که رشته‌ی کلام از رشته‌های معقول است. منبع اصلی کلام باید عقل و اندیشه¬ورزی باشد؛ پس آراء گذشتگان چندان تأثیری در شناخت این دانش نمی‌کند، این برخلاف حوزه‌‌ی فقه و دانش‌های نقدی است که خود متن و میراث موضوعیت دارد. این تصورِ نه چندان درست به تدریج ما را از شناخت دقیق میراث کلامی گذشتگان محروم کرد. آراء نادرستی به تدریج مخالفان به بزرگان ما نسبت دادند، از سوی دیگر ما هم در مطالعات تاریخی¬مان به دلیل این‌که این پس‌زمینه‌های تاریخی را توجه نکردیم با تنوع اندیشه‌های کلامی کمتر آشنا شدیم. نتیجه این شد که بسیاری از نویسندگان و بزرگان ما و به تبع پژوهشگران و شاگردان مدرسه‌های کلامی ما، تصویرشان از کلام همان چیزی بود که در پیرامون خودشان می‌‌‌گذشت، و همه به همان اندیشه‌های رایج و موجود بسنده ‌‌کردند، و هرگز این تفکر پیش نیامد که این اندیشه‌هایی که ما مشغول آن هستیم و آن را داریم به عنوان اندیشه‌ی تشیع لحاظ می‌‌کنیم پیشینه‌‌ و تطوراتی دارد، که بدون شناخت آن‌ها این تصویر جامع از فکر امامیه یا شیعه درست نیست.

طبعاً برای بررسی یک میراث کلامی پیشنهاد ما این است که حداقل سه وجه و سه ضلع از یک میراث را باید مورد مطالعه قرار داد. یکی به لحاظ غالب، دوم به لحاظ سبک، سوم به لحاظ محتوا. هر کدام از این‌‌ها نشانه‌هایی را به دست ما می‌دهد که از درون آن نشانه‌ها حتی می‌توانیم دوره‌ و فضای آن رساله را بیشتر درک کنیم و از طریق این شناختِ پیرامون یک اثر کلامی، به عمق اندیشه‌های صاحب آن اثر راه پیدا کنیم.

غالب شناسی: منظورمان از گونه شناسی یا غالب شناسیِ یک اثر، رویکرد و نوعِ نگاهی است که متن نسبت به کلام دارد. منظورم این است که این اثر در چه غالبی نگاشته شده است. خواهیم دید که ما آثار تک نگاری، آثار جامع در تاریخ کلاممان داریم. آثاری که جنبه‌ی تبیینی، تشریحی و انتقادی دارد. اساساً غالبش غالب نقدنامه نویسی است. اصلاً غالب یک اثر گاهی اوقات یک مناظره است. یک گفتگوی علمی بین دو جریان است که این را به لحاظ شکل و غالب، یک اثر می‌گوییم.

سبک شناسی: علاوه بر غالب ما یک سبک در میراث کلامی داریم که نشان دهنده‌ی رویکرد مؤلف یا روش شناسی او در عرصه‌ی کلام است. به عنوان مثال سبک محدثان ما که با زبان حدیث و با زبان متون وحیانی از کلام، سخن می‌گویند، با سبک متکلمان عقل‌گرا متفاوت است. آن‌ها به جای مستند قرار دادن و تکیه بر متن و نص، بیشتر تکیه را بر سیر طبیعی و جریان عادی اندیشه‌ می‌گذارند. بیشتر نگاه عقل‌ ورزانه به عرصه‌ی کلام دارند. یا به تدریج خواهیم دید که سبک متکلمان فلسفه‌گرای ما با سبک متکلمان مخالف فلسفه آن‌هایی که رویکردهای غیر فلسفی یا ضد فلسفی دارند متفاوت است. باز این سبک‌ها کمک می‌کند برای این‌که ما یک اثر را بهتر بشناسیم. بعد خواهیم دید که ما از پاره‌ای از متفکرانمان ما یک اثر بیشتر سراغ نداریم. باید از طریق یک اثر به جوانب مختلف اندیشه‌ی او راه پیدا کنیم. او چگونه می‌اندیشیده است؟ با چه سبکی به مسئله‌ی کلام نگاه می‌کرده است؟ مصادر و منابع فکری او چه بوده است؟ گاهی کالبد شکافی و آنالیز یک اثر اگر درست اتفاق بیفتد ما را با ابعادی آشنا می‌کند که در تاریخ مکتوم مانده و هیچ گزارش تاریخی برای آن نداریم. ما از دریچه‌ی میراث کاملاً می‌توانیم پل بگذاریم و این زوایای پنهان را کشف کنیم. بحث سبک شناسی، کاملاً ما را با منهج، متودولوژی، مدخل و مخرج در حوزه‌ی کلام آشنا می‌کند.

محتوا شناسی: محور سوم مضمون¬شناسی است که شاید بیشتر، کار ما در این عرصه باشد. این‌که یک اثر در درون خودش چه اندیشه‌ها چه موضوعات، چه دست مایه‌هایی را موضوع مطالعه‌ی خودش قرار داده است؟ از چه ادبیات کلامی استفاده کرده است؟ این ادبیات کلامی متعلق به کدام گرایش فکری است؟ ما معتقدیم اگر کسی دوره‌های تاریخی را به درستی بشناسد و کم کم وارد عمق سیر تاریخی اندیشه‌ی ما بشود گاهی در یک نگاه نخست، می‌شود تشخیص داد که این رساله برای این فرد هست یا نیست. بسیاری از خطاهای تاریخی به دلیل عدم آشنایی با همین بحث سبک¬شناسی و مضمون¬شناسی است. مثال همین کتاب الیاقوت سال‌های سال، حتی توسط محققان بزرگ، به آن ابراهیم نوبختی معروف در قرن چهارم نسبت داده شده است. حتی مرحوم عباس اقبال هم در خاندان نوبختی این را مطرح کرده است. وقتی کسی با مضمون و سبک تاریخ کلام آشنا باشند کافی است فقط صفحه‌ی اول و دوم این کتاب را ورق بزند می‌فهمد که این کتاب هیچ ارتباطی با آن دوره‌ی تاریخی ندارد. مسلم است که این کتاب برای بعد از شیخ طوسی است. ما هیچ اثری و هیچ اندیشه‌ای با این مضمون و این سبک تا قبل از قرن ششم نداریم. این اثر مربوط به قرن ششم به بعد است. حداکثر برای اواخر قرن پنجم است. فقط یک آشنایی با سبک و مضمون می‌تواند ما را متوجه کند. مثلاً کتاب النکة‌الاعتقادیه که به شیخ مفید نسبت داده شده است. معلوم است که این اثر نمی‌تواند برای قرن هفتم کلام شیعی باشد. آشنایی با این فضای مضمونی، فضای سبک، رویکرد، کاملاً می‌تواند نشان دهد. گاهی یک کتاب کلامی به یک متکلم نسبت داده شده، کاملاً مشخص است که این سبک و این ورود و خروج اساسا در این اندیشمند وجود ندارد و این کتاب نمی‌تواند متعلق به این شخصت باشد. یا حداقل جای تردید را برای ما باز می‌کند.


تاریخ کلام شیعه مثل هر دانش در حال تأسیس، مراحل مختلفی داشته است. اعتقاد ما این است که کلام اسلامی به¬صورت کلی سه دوره‌ی اصلی را پشت سر گذاشته که در کلام شیعه یک عصر تازه و یک دوره‌ی جدیدی (امامیه)، یک مرحله‌ی چهارمی را هم می‌شود به آن اضافه کرد.

چهار مرحله در کلام شیعه قابل شناسایی است. مرحله‌ی نخست کلام دوره‌ی تأسیس، مرحله‌ی دوم دوره‌ی تعامل و رقابت با فلسفه، دوره‌ی سوم کلام فلسفی و دوره‌ی چهارم، کلام معاصر است. دوره‌ی نخست را از آغاز تا دوره‌ی شیخ طوسی می‌دانیم. دوره‌ی دوم از عصر خواجه مربوط به دوره‌ی عصر خواجه علامه‌ی حلی تا فاضل مقداد می‌شود. مرحله‌ی سوم را از میرداماد، دشتکی‌های فارس تا ملاصدرا می‌دانیم و همه‌ی شارحان حال حکمت متعالیه یا شرح حال کلام مشایی ما و دوره‌ی معاصر هم تقریباً از پنجاه سال گذشته در بخش‌های مختلف جامعه‌ی شیعه مثل نجف، خراسان، قم و امثال این‌ها آغاز بررسی می کنیم.

مرحله‌ی تأسیس را نیز به سه دوره‌ی متمایز تقسیم می‌کنیم. کلام شیعه، مثل همه‌ی کلام‌های سایر فرق اسلامی در مرحله‌ی تأسیس خودش سه دوره را پشت‌سر گذاشته که این سه دوره کاملاً بر میراث‌های کلامی این سه دوره اثر داشت، و ما را با سه گونه آثار کلامی مواجه می‌کند. دوره‌ی نخست برای تشیع از بعد از خلیفه آغاز می‌شود و تا حدود پایان قرن اول ادامه دارد؛ سال‌‌های هشتاد و نود.

دوره‌ی دوم که از زمان امامت امام باقر(ع) شروع می‌شود (حدود سال‌های هشتاد و نود) و تا حدود سال 250 ادامه پیدا می‌کند و اگر بخواهیم دقیق نگاه کنیم باید بگوییم تا حدود سال 190؛ یعنی یک دوره‌ی سکوت در کلام شیعه داریم که از سال 190 شروع می‌شود و تا سال 250 ادامه دارد. ما کل این دوره را مرحله‌ی دوم می‌دانیم که از حدود سال 90 آغاز می‌شود تا 250؛ یعنی پایان دوران حضور. از دوره‌ی غیبت صغری دوره‌ی سوم در کلام شیعه آغاز می‌شود که اوج آن در شیخ مفید و نقطه‌ی پایانش شیخ طوسی است.

چرا ما این سه دوره را از همدیگر تفکیک می‌کنیم؟ این سه دوره دقیقاً در کلام اسلامی در سایر فرق هم وجود دارد. معتزله را هم به این شکل می توان تقسیم‌بندی کرد. به نوعی خوارج، زیدیه این‌ها هم با یک اندک تفاوتی این دوره‌ها را دارند. تفاوتی که این سه دوره می‌کند، در بلوغ اندیشه‌ی کلامی در تشیع و سایر فرقه‌های کلامی است. دوره‌ی نخست دوره‌ای است که مباحث کلامی مطرح است. ولی هنوز به مرحله‌ی نظریه¬پردازی نرسیده است. دوره‌ی دوم دوره‌ی نظریه¬پردازی‌های کلامی است که خواهیم گفت میراث کلامی شیعه در این باب بسیار غنی و پرورده و پخته است. مرحله‌ی سوم مرحله‌ی تدوین کلام است و دوره‌ای است که کلام در غالب یک دانش با قواعد و با متودولوژی خاص تدوین می‌شود. این سه دوره‌ی متمایز در پنج قرن نخستین اسلامی در همه‌ی طوائفی که دارای کلام هستند می‌شود تشخیص داد. تنها تفاوت فرقه‌های مختلف به تقدم و تأخر یا به نوع و گونه‌ی آثاری است که تولید کردند یا حجم آثاری است که تولید کردند.

حال، میراث کلامی در این سه دوره‌ی نخستین کلام شیعی دارای چه خصوصیاتی است؟ چه آثاری بروز کرده؟ هر کدام چه ویژگی دارد؟ ما امروز چکونه می‌توانیم به آن‌ها دسترسی پیدا کنیم؟ ما به عنوان یک محقق تاریخ کلام از چه طُرُقی این آثار را باید ببینیم و مطالعه کنیم؟

دوره ی نخست:

دوره‌ی نخست که دوره‌ی پیدایش کلام شیعه در تاریخ تشیع است. همین‌طور سایر فرقه‌های اسلامی، ما شاهد آثار مکتوب منظم کلامی نیستیم. فعالیت‌های کلامی وجود دارد، اندیشه‌های کلامی در باب ایمان و کفر در باب قضا و قدر است، مسائل مختلف، مسئله‌ی توحید حتی مسئله‌ی معاد بحث وعد و وعید به اصطلاح متکلمان وجود دارد. شاید از همه‌ی این‌ها مهم¬تر مسئله‌ی امامت است. اما در این دوره در تاریخ اسلامی آثار صبغه‌ی شفاهی دارد تا صبغه‌ی مکتوب. اگر مکتوب هم شده از شفاهی برگشته و صورت مکتوب به خودش گرفته. در جای خودش مفصل گفتیم که این دوره از نظر آثار کلامی از چند گونه آثار می‌شود یاد کرد. بخش عمده‌ی فعالیت‌هایِ کلامی این دوره در غالب جدل‌ها و گفتگوها و مجادلات علمی است. دو نفر با هم به صورت موردی بر سر مسئله‌ای بحث می‌کنند. خیلی از اوقات تاریخ این را هم گزارش کتبی از آن داده، ولی نفس اثر، اثر شفاهی است. گاهی اوقات در غالب یک رساله، در غالب منا شده گفتیم که یک اثر کلامی بروز کرده است. منا شده این بود که کسی دیگران را به اعتراف دعوت می‌کرد. یعنی در بحث‌های کلامی اعتراف‌ خواهی می‌کرد. جدل این بود که فردی بحثی را مطرح می‌کرد دیگری نقد می‌کرد او پاسخ می‌داد این بحث جلو می‌رفت. منا شده این بود یک کسی که صاحب یک رأی بود می‌خواست رأیی را اثبات کند از دیگران اعتراف می‌طلبید.

گونه‌ی دیگری رساله، به معنی نامه‌هایی است که باقی مانده‌، این مکتوب است. اما این نامه‌های کلامی غالباً آن چیزی که از دوره‌ی نخست باقی مانده مخلوطی از مباحث کلامی و غیرکلامی است. مباحث کلامی را باید در غالبِ مثلا نامه‌هایی که بین علی‌ ابن‌ابیطالب و معاویه رد و بدل شده بود. یک گونه‌ی دیگر خطب است که سنخ شفاهی دارد البته بعداً مکتوب شده است. خطبه‌هایی که مایه و پایه‌ی آن یک بحث کلامی است. یعنی مجموعه‌ی میراث کلامی ما در دوره‌ی نخست از این‌گونه است. در دوره‌ی اول کسی را سراغ نداریم که در تاریخ اسلامی رساله‌ی مستقلی در باب کلام نگاشته باشد. این دو عامل اصلی دارد عامل اولیه‌اش عامل محتواست. چون هنوز اندیشه‌ی کلامی در جهان اسلام پخته و پرورده نشده، مسئله‌هایش مطرح است قرآن آمده، روایات آمده، طرح مسئله کرده، نزاع وجود دارد؛ اما آن‌قدر فرصت برای بحث و گفتگو فراهم نیامده تا تبدیل به یک موضوع یا رساله‌ی علمی بشود، این یک عامل است.

عامل دوم که مورخان و مستشرقان در آن تأکید بیشتری دارند این است که اساسا فرهنگ عربی فرهنگ مکتوب نیست، فرهنگ شفاهی است. بلکه معتقدند که فرهنگ کتبی را اسلام و قرآن وارد محیط عربی کرد. بعدها تحت تأثیر فرهنگ‌های بیرونی نگاشتن به عنوان یک رسانه‌ی ارتباطی شد. والا رسانه‌ی اصلی رسانه‌ی شفاهی بود. به هر حال کلام ما از نظر میراثی در دوره‌ی نخستین آثارش از این دست است. طبیعی است وقتی غالب شفاهی یا نامه یا خطبه است نباید انتظار یک بحث کلامی منظم و قاعده‌مند را داشت. اگر در همین بخش قرار باشد ما یک مقایسه‌ای میان میراث کلامی شیعه و غیرشیعه کنیم و آن‌چه که در اختیار داریم و گزارش شده را معیار قرار بدهیم. انصافش این است که کلام شیعه از نظر تعداد مجادلات، مناشده‌ها، نامه‌ها، خطبه‌ها از سایر فرقه‌های کلامی در این دوره از نظر حجم محتوا غنی‌تر و پخته‌تر است. این می‌تواند موضوع یک کار تاریخی تطبیقی هم باشد. کسی یک پروژه‌ای را بر این اساس طراحی کند. کل میراث گزارش شده‌ی کلامی اهل حدیث و روایات اعتقادی این‌ها را ما جمع کنیم. اگر خطبی داشتند خلیفه‌ی اول و دوم خطبه دارند آن‌ها را هم جمع¬¬آوری کنیم. اگر نامه‌هایی بوده نامه‌ها را گرد آوری کنیم. تمام این وسایل را کنار هم بگذاریم و آن چه که در تاریخ تشیع از خطبه‌ها و نامه‌ها و مناشده‌ها وجود دارد این‌ها را با هم مقایسه کنیم. یک کار استنادی تطبیقی شود. شاید تا حدودی این بتواند این مدعا را ثابت کند. ما ادعایمان این است که نمونه میراثی که ما در دوره‌ی نخستین از کلام امامیه داریم، دارای حجم قابل توجهی است و خیلی برتر از سایر فرقه‌هاست.

دوره دوم:

اما دوره‌ی دوم که از حدود سال نود آغاز می‌شود، کلام اسلامی به طور کلی وارد عرصه‌ی نگارش‌های کلامی می‌شود.

دو اتفاق و تغییر مهم در تاریخ کلام در دوره دوم از نظر میراث شناسی رخ می‌دهد:

اول: مباحث پراکنده‌ی شفاهی که در غالب جدل مطرح شده است تبدیل به مجالس رسمی مناظره می‌شود. این از دوره‌ی خلافت عباسی آغاز می‌شود. دوره‌ی هارون‌الرشید شکل منظم پیدا می‌کند. شاید آل¬ برمک هم تأثیر جدی دارند که وزرای خلفای عباسی هم در این قاعده‌مند کردن مباحث علمی دخالت دارند. آن چه که مهم است این است ما یک پدیده‌ی تازه‌ای در تاریخ کلام می‌بینیم، و آن این است که صاحبان آراء، از حد بحث جدل و مجادله و این‌ها فراتر می‌آیند. جلسات خاص مناظره با وعده‌ی قبلی با پیش‌بینی قبلی با حضور اطراف بحث، حتی در بعضی از گزارش‌های تاریخی با حضور هیئت داوران یا فردی که بین اطراف داوری می‌کرد برگزار می‌شد. این ادامه پیدا کرد تا جمع حاضر یا داور این مجالس بتواند در مورد طرفین این مباحث اظهار رأی کند. این در تاریخ ما به المجالس معروف است. مثلا نجاشی در کتاب خودش آثار شیعه را از جمله آثار کلامی را ذکر می‌کند در خیلی از جاها تعبیر به المجالس می‌کند. مثلا در توحید المجالس فی‌الامامه. هر جا تعبیر المجالس می‌کند اشاره به این نوع جلسات مناظره منظم است. آن‌قدر این جلسات مهم تلقی می‌شد که این‌ها نگاشته می‌شد. کسانی که ناظران این جلسات بودند از موافق و مخالف می‌نشستند جلسه را عیناً گزارش می‌کردند. نمونه‌هایی از این گزارش‌ها را هم در آثار شیعه و هم در آثار غیرشیعه ببینیم. به عنوان مثال کتاب البدء و التاریخ از مقدسی در آن بخش‌هایی که آن دور‌ه‌های تاریخی را دارد گزارش می‌دهد خیلی حرف‌هایش را مستند به یک سری مناظرات می‌کند و این مناظره را نقل می‌کند. مثلا مناظره‌ی هشام‌ بن‌حکم با نظام، مناظره‌ی هشام با ابوالهذیل، مناظره‌ی یک زیدی با یک معتزلی و در کلام شیعه مخصوصاً متکلمان بزرگی که اهل مناظره‌های جدی بودند مثل هشام بن‌حکم، هشام بن‌سالم، مؤمن طاق. این مناظرات¬شان توسط شاگردان نوشته و تبدیل به کتاب می‌شد. عیناً یک نقل مستقیم. این اولین نقطه‌ی تغییر در میراث کلامی اسلامی و از جمله کلام امامیه است که دیگر جلسات جدل تمام شده است. ما در دوره‌ی اول مثلاً ابن‌عباس در جنگ جمل جدل یا مناشده می‌کند. مثلا مناشده‌ی ابن‌عباس یا مناشدات امیرالمؤمنین، یا احتجاجاتی که خود ائمه نخستین دارند. این‌ها همه از سنخ مجادله یا مناشده است. از دوره‌ی نخست به دوره‌ی دوم که می‌آیید شاهد مناظراتی هستید که حتی این تغییر موضع در ائمه علیهم السلام هم دیده می‌شود. آن‌چه از ائمه در دوره‌ی دوم در شیعه از آن‌ها داریم بیشتر مجالس مناظره است. یک وعده‌ی قبلی است. بحث از یک نقطه شروع وبحث می‌شود و جواب داده می‌شود. این به عنوان یک فرهنگ آن دوره جا افتاده بود. این یک تغییر است.

دوم: تغییر بعدی آغاز نگارش‌های کلامی است. از این دوره است که اهل اندیشه دست به قلم می‌برند و یک مطلب کلامی را مستقلا تحریر می‌کنند. مثال اگر بخواهیم از اهل سنت یاد کنیم رساله‌ی ‌ارجاع حسن بن‌محمد‌بن‌حنفیه از این دست است که اگربرای حسن بن‌محمد باشد برای سال 90 باید باشد. یا رساله‌هایی که برای حسن بصری است. بعد رساله‌های ابو حنفیه همین فقه اکبر و سایر رساله‌هایش. در این دوره، شیعه هم پا به پای سایر صاحبان آراء و خرد و به یک معنا گاهی پرحجم‌تر یا جدی‌تر وارد عرصه‌ی نگارش‌های کلامی می‌شود. ما حداقل با سه دسته میراث کلامی مواجه هستیم. ویژگی که این دوره دارد،این است که تمام نگاشته‌های این دوره موضوع¬محور است. یا مسئله‌محور است.امروزه می‌گوییم تک نگاشته است. ما هر چه رساله در این دوره‌ی تاریخی سراغ داریم همه تک نگاشت است. یک مسئله است، ذیل آن مسئله، موضوع بررسی شده است. کتاب‌هایی که جامع آراء و عقاید باشد یا حتی یک حوزه‌ی موضوعیه از موضوعات کلامی را مورد بحث قرار بدهد نیست. مثلا موضوع امامت، استطاعت، معرفت است. بحث مشیت است. بحثشان تک موضوع است.

حال این رساله‌‌های تک نگاشت، خودش سه‌گونه‌ی مختلف حداقل قابل تمیز است:

یک: یک گونه رساله‌های کلامی شیعه جنبه‌ی تبیینی و توضیحی دارد که این در بین رساله‌ها حائز اهمیت است. از بین این سه گونه که عرض می‌کنم، گونه‌ای است که رأی صاحب رساله را به خوبی بازتاب می‌داده است. معمولاً رساله‌‌های گونه‌ی اول رساله‌‌هایی است که برای ابراز عقیده و ابراز رأی نوشته می‌شده است. هر موقع این عناوین را در ذیل یک شخصیت کلامی شیعه می‌بینیم؛ وقتی ردیابی می‌کنیم می‌بینیم صاحب رأی در این موضوع یک اندیشه‌ی خاصی داشته که مورد بحث و جدل و گفتگو هم بوده است. مثلا زرارة بن‌اعین رساله‌ای با عنوان رساله‌ی الاستطاعه دارد. وقتی ما تاریخ فکری زراره را مرور می‌کنیم، می‌بینیم زراره در کوفه رأی استطاعة خودش را که مطرح کرد، آن‌قدر محل جدل و نزاع قرار گرفت. عده ای حرف‌ها را پهلوی امام صادق بردند و پرسیدند این حرف‌ها درست است یا نادرست. عده‌ای در کوفه در محافل بحث کردند، موافق و مخالف دو صف، صف زراره و صف مخالف‌ها تشکیل شد. پس یک گونه آثار، آثار توضیحی یا تبیینی است که یک اعتقاد را در ذیل یک موضوع روشن می‌کند.

دو: گونه‌ی دوم رساله‌های انتقادی است که تعداد این‌ها در این دوره زیاد است. آثاری که یک متفکر، نظریه‌ی رقیب خودش را مورد نقادی قرار می‌دهد، باز موضوع محور است. مثلا در بین رساله‌ها رساله‌ی الرد علی‌المعتزله مؤمن طاق گفته است. باید توجه کنیم الرد علی‌المعتزله این نیست که معتزله را به عنوان یک نظام فکری نقدش کند. چون هنوز معتزله هم دارای نظام فکری نیستند. خوب که تحقیق می‌کنیم می‌بینیم یک مسئله‌ی خاص است. مثلا معتزله را در مسئله‌ی استطاعة یا در باب بحث ایمان نقد می‌کند. این‌ها موضوع نگار است اما رویکردش رویکرد انتقادی است.

سه: گونه‌ی سوم از رساله‌ها که تعدادش از بقیه کمتر است، رساله‌هایی است که مناظرات شفاهی را یا گفتگوها و بیانات شفاهی را منتقل می‌کند. که غالباً این¬ها تحت عنوان المجالس منتشر شد. این سه گونه را در نظر داشته باشید. گونه‌ی نخست جنبه‌ی تبیینی دارد، و دو رویکرد کلی در میراث کلامی شیعه در این آثار داریم: رویکرد محدثان، رویکرد متکلم یعنی رویکرد کلامی - حدیثی. این در عناوین، خودش را نشان نمی‌دهد. مثلا رسالة فی‌التوحید، رسالة فی‌الامامه داریم. نمی‌فهمیم که به لحاظ سبک، سبک این نگاشته چه بوده است؟ آیا صاحب این رأی از طریق نقد و تنظیم و تبدیل روایات حرف خودش را می‌زند. یا موضوع را به صورت عقلی و تحلیلی پیش می‌برد. این را از کجا می‌فهمیم؟ از طریق شناسایی صاحب این ایده، سایر آثارش و فضای فکری آن زمان باید پیدا کنیم. این رسالة فی‌التوحید چی هست؟ و بخشی از این کتاب باقی مانده و می‌شود تا حدودی آن را پیدا کرد. این سه گونه یا چهار گونه کتاب رساله‌ی کلامی مجموعه‌ی آثار مکتوبی است که از امامیه در این دوره‌ی دوم باقی مانده است. ما در این دوره هیچ رساله‌ی جامعی نداریم. ما اعتقادنامه مکتوب که کسی بگوید این یک، دو تا ... نداریم اساساً این تقسیم ‌بندی‌های پنج گانه، سه گانه که در کلام ما مرسوم شد، مثل اینکه می گفتند اصول اعتقاد ما پنچ تاست، اصول مذهب ما سه تاست و.. هیچ کدام مربوط به این دوره نیست. یعنی هنوز اندیشه‌ی کلامی به سطح تنظیم و نگاشته‌های جامع نرسیده است. همت اصلی متکلمان متوجه موضوعات است، که مسئله را مورد کنکاش قرار بدهند. این جمع‌بندی، این منظومه سازی، این ترکیب سازی بین عقاید مربوط به دوره‌ی سوم است. بنابراین اگر ما دنبال اعتقاد نامه به این معنا هستیم که یک مذهب، یک فرقه‌ی کلامی یا امامیه مجموعه‌ی عقاید خودش را در یک بسته‌ی مشترک ارائه داده باشد، این را باید از مرحله‌ی دوره‌ی سوم به بعد ردپایش را پیدا کنیم. در دوره‌ی دوم تنها ردپایی که ما از اعتقاد نامه‌ها می‌توانیم بگیریم، در نوع ریشه‌‌ای است که خاصه در امامیه و شیعه خیلی مطرح بود. در سایر فرق شاید به شیوه‌های دیگری اثراتی ببینیم ولی به این شکل آن عرض عقاید برای امامیه است. این جالب است که کسانی می‌آمدند به عنوان یک پدیده‌ی علمی مجموعه‌ی عقاید خودشان را بر امام معصوم عرض می‌کردند. می‌گفتند یابن‌ رسول‌الله ما چنین چیزی معتقدیم آثا این درست است یا نادرست. مثلاً عرض عقیده‌ی عبد‌العظیم حسنی که در مصادر ما معروف است. ما در توحید در صفات در عبد خدا در معاد در امامت این را می‌گوییم. یک لیستی از عقاید را ذکر می‌کردند. اگر بخواهیم رد پای جامع¬نگری و جامع¬نگاری را در کلام دنبال کنیم آن‌چه که من از میراث کلامی سراغ دارم این‌هاست.


دوره سوم:

قبل از این‌ که وارد دوره‌ی بعد شویم اشاره کنم که در دوره دوم میراث کلامی ما چه سرنوشتی داشته؟ آیا ما می‌توانیم امروز به این میراث دسترسی پیدا کنیم یا نه؟ به صورت اجمالی عرض کنم از این دوره‌ی تاریخی یک رساله‌ی کاملی که بتوانیم نسبت دهیم که این دقیقاً این همان رساله‌ی کلامی است، وجود ندارد. فرض کنید بتوانیم بگوییم این مجموعه‌ی روایی که در این کتاب نقل شده این همان کتاب الامام یا استطاعه یا المعرفه‌ی هشام است. تمام این‌ها یا از بین رفتند یا بیشترشان در آثار بعدی منتشر شد. طبعاً در گذشته چاپ نبوده بلکه استنساخ بوده است. با مشکلاتی که شیعه داشته و از نظر سیاسی در اقلیت بوده و از نظر اقتصادی در محدودیت بوده طبعاً آثار شیعه به صورت گسترده استنساخ نمی‌شده است. اگر کسی هم همت می‌کرده این‌ها را جمع می‌کرده در مواردی همه آتش زده می¬شد و تمام می-شد. شاید چند تا کتابخانه فقط در قرن چهارم و پنجم شیعه سوخته است. پس یک بخشی برای محدودیت استنساخ است، بخشی هم برای این است که گاه کم همتی نسبت به آراء گذشتگان بوده است. اما بخش عمده‌ای از دلایل فقدان این میراث مربوط به کتاب‌های جامعه‌ی بوده که در دوره‌ی سوم نوشته شده که دوره‌ی سوم دوره‌ی جامع¬نگاری است. کلام اسلامی از جمله کلام شیعه شروع کرد از این پراکنده‌ها و این موضوع، تک نگاشت‌ها، نظام اعتقادی را تدوین کند و مجموعه‌ی عقاید را مورد بحث قرار دهد. خواهیم گفت هم در سبک حدیثی، هم نقلی و هم عقلی هر دو اتفاق افتاد. به دلیل این جامع نگاری‌ها و این‌که علمای دوره‌ی سوم همت را به این معطوف کردند که از همه‌ی آن میراث مرحله‌ی دوم یک مجموعه‌های بزرگ و جامعی تهیه کنند؛ چون تمام آن مزایای میراث‌های پراکنده در کتاب‌های جامع جمع شد، عملاً آن منابع اصلی کم کم فراموش شد. نه به سرعت، تا قرن پنجم و ششم، هنوز این میراث به‌گونه‌ای وجود دارد. از قرن هفتم به بعد احساس بی‌نیازی نسبت به آن‌ها شد. غیر از آن حوادثی که خیلی از میراث از مدخلی نسخه این هم کتاب از کتابخانه‌هایمان از بین برده شد یا پوسیده شد و از بین رفت یا آتش زدند. این است که دسترسی ما به میراث‌های دسته‌ی دوم غالباً از طریق میراث‌های دوره ی سوم بود.

آیا راه علمی برای بازسازی آثار دوره‌ی دوم هست یا نه؟ ما معتقدیم تا مقدار زیادی می‌شود این آثار را از نو احیاء کرد. در شیعه برخلاف اهل سنت که در اندیشه‌ی تشیع در فرهنگ شیعی، انتقال دانش به¬خصوص انتقال حدیث از طریق مکتوب بود ما یک تفاوت جدی بین فرهنگ اهل سنت و فرهنگ شیعه‌ی امامیه می‌بینیم. فرهنگ اهل سنت از آغاز بر نقل شفاهی تعلق گرفت. می‌دانیم که در دوره‌ی اول خلیفه‌ی دوم کتابت حدیث را ممنوع کرد. این ممنوعیت تا سال 100، زمان عمر بن‌عبدالعزیز به نوعی ادامه پیدا کرد. عبدالملک بن‌مروان حکومت ظهری یک حرکت جمع و تدوین حدیث را داشتند. اما این حرکت‌ها به صورت عام نبود. بیشتر درباری بود. تا عمر بن‌عبدالعزیز که اصلاً من‌الکتابه‌الحدیث را برداشت روایات شفاهی به روایات کتبی تبدیل شد. چون فرهنگ اهل سنت از آغاز بر کتابة حدیث نبود بر اساس نقل بود بعد تدوین این‌ها در غالب کتابت حدیث او را اعتبارش رفت روی رجال، این است که علم رجال را اهل سنت تدوین کردند و شیعه علم رجال را از اهل سنت گرفت. چون برا ی اهل سنت مهم این بود که چه کسی این روایت را نقل می‌کند. چون اهل سنت شفاهی منتقل می‌کردند مهم این بود که کدام شیخ از مشایخ حدیثی این روایت را گفته. من رفتم سماع کردم از فلانی مجلس‌های حدیثی شکل می‌دادند هنوز هم همین‌طور است. احادیث را سینه به سینه نقل می‌کنند. اگر کسی این‌ها را می‌نویسد نوشته‌ها اعتبارش به افراد است. می‌نویسد حدثنا فلان، حدثنا فلان، یعنی به رجال اعتبار می‌دهد. اگر این‌ها موثق و معتبر باشند این‌ها رامی‌پذیریم. اگر موثق نباشند نمی‌پذیریم. اصلا تقسیم حدیث که خبر متواتر و خبر آحاد از این‌جا پیدا شد. آیا خبر را آحاد نقل کردند یا متواتر نقل شده. این برای فرهنگ علمی اهل سنت بود. در مقابل، شیعه به دستور ائمه تمام احادیث را به محض شنیدن مکتوب می‌کردند. اصلاً سنت شیعه سنت کتابت بود. روایات را ملاحظه فرمودید. فرمودند قیدالعلم بالقلم. این سنت و تأکیدات ائمه سبب شد که سنت حدیث¬نگاری شیعه، سنت کتبی باشد. وقتی می‌نوشتند این اسمش اصل یا کتاب می‌شد. هر جا ما در این دوره‌ی تاریخی دوره‌ی دوم می‌بینیم فلان له اصل له کتاب یعنی کسی می‌آمد حدیث را می‌شنید این را می‌نوشت و به عنوان یک کتاب برای خودش نگه می‌داشت. این اصل زراره می‌شد. یا کتاب ابن ابی عمیر یا کتاب حسین بن‌سعید اهوازی. این محدثان گاهی اوقات مجموعه‌ی احادیثی را که خودشان مستقیم از امام شنیده بودند تدوین می‌کردند. گاهی اوقات مجموعه‌ی روایاتی که از دیگران شنیده بودند می‌نوشتند. این است که گاهی اوقات روایات و کتاب‌ها مستقیماً از زمان امام به قلم راوی در می‌آمد. گاهی اوقات ممکن بود یک واسطه هم بخورد. فردی در مجلس مکه یا مدینه می‌رفت روایت را می‌شنید و در کوفه نقل می‌کرد. این فرد سریع این را می‌نوشت. مرحله‌ي شفاهی حدیث در شیعه تقریباً حذف شد و کتاب شد. اعتبار حدیث هم به کتاب است. یعنی اگر در تاریخ نگاه کنید می‌گوید این را از کجا نقل کردی می‌گوید از کتاب فلانی. این کتاب فلانی را از کجا آوردی؟ از طریق فلانی. یعنی مدار، حدیث نیست از آن جهت که نقل شفاهی است. مدار یک کتابی است که توسط کسی تدوین شده و او در یک مسیر علمی به دیگری داده و او به دیگری داده است. یعنی خود کتاب حدیث اهمیت دارد این از کدام اصل نقل شده؟ این کتاب برای کیست؟ چگونه این کتاب منتقل شده؟ این است که برای شیعه بیش از بررسی رجال بررسی نسخه مهم است. این نسخه از طریق چه کسی آمده؟ نسخه زراره از کجا آمده؟ چه کسی نقل کرده؟ آیا او در نقل معتبر بوده؟ اجازه داشته یا نداشته؟ این تکیه بر نسخه، تکیه بر کتاب در حدیث شیعه سبب شد که شیعه یک دانش جدیدی را به نام دانش فهرست نگاری تأسیس کند. در مقابل علم رجالی که اهل سنت، تولید کردند علم فهرست نگاری در شیعه محسوب شد. کتاب‌های اصلی ما در فهرست‌ها ضبط می‌شد. به عنوان مثال فهرست شیخ طوسی که یک کتاب رجال دارد یک فهرست دارد. در کتاب فهرست بزرگان چه کار می‌کردند؟ می‌آمدند تمام نسخه‌هایی از کتاب‌ها که به آن‌ها رسیده بود، این‌ها را نسخه شناسی می‌کردند و ارتباطش را با صاحب اصلی کتاب نشان می‌دادند. مثلا شیخ طوسی می‌گوید من این کتاب را از فلانی از فلانی به صاحب کتاب، این گونه گشته تا به دست من رسیده است. کتاب نجاشی به اشتباه به رجال نجاشی معروف شده است. این فهرست نجاشی است. کتاب رجال نیست. یعنی در این‌جا ذیل هر عنوان به فرض صاحبان کتاب در این‌جا آمدند، اگر کسی حدیث شفاهی داشته نامش در فهرست طوسی یا در فهرست نجاشی نیست. فقط کسی است که کتاب دارد. یا کتاب برای خودش است یا واسطه‌ی کتاب است. این دانش را دانش فهرست¬نگار که اهل سنت در علم حدیثشان چیزی به عنوان فهرست¬نگاری ندارند. چنان که ما رجال داشتیم اما خیلی ضعیف، از آن‌ها گرفتیم. از قرن پنجم، ششم که مسئله‌ی تدوین جامع شروع شد به تدریج این رساله‌ها در درون این کتاب‌های جامع منتشر شد. مرحوم کلینی کتاب کافی نوشت. به فرض، مرحوم کلینی دویست، سیصد کتاب از این کتاب‌ها را در اختیار داشت. می‌‌خواهد یک کتاب جامع بنویسد از درون این کتاب‌ها انتخاب می‌کند. در باب استطاعت دو روایتش برای این عصر است، سه روایتش برای آن عصر است. این‌ها از درون این‌ها در آمد. موضوعی شد، تبدیل به جامع شد. این سبب شد که دیگر آن کتاب‌های مصدر اصلی کم کم فراموش شود. چگونه می‌توانیم به مصادر نخستین کلامی ما در این دوره دست پیدا کنیم؟ نکته‌ی دیگر این‌که من در باب حدیث گفتم اختصاص به حدیث نداشت. علمای شیعه چون بر محور کتاب، دانش را منتقل ‌کردند همه‌ی دانش را به همین طریق منتقل کردند. حتی کتاب‌های عقلی کلامی شیعه از طریق سلسله‌ی اسناد منتقل می‌شد. الان ما کتاب می‌خواهیم از بازار خریداری می‌کنیم مثلاً کتاب شرح‌التجرید، کشف‌المراد یک استاد پیدا می‌کنیم، و در کنارش درس می‌خوانیم. این در سنت گذشته نبود اعتباری نداشت باید کتابی را که می‌گیریم اگر نسخه بر‌می‌داریم از نسخه‌ی درست برداریم. در محضر استادی بخوانیم که خودش در محضر استادی که سلسله‌ی اسنادش به صاحب این کتاب می‌رسد بخوانیم. مثلاً مرحوم نجاشی در ذیل هشام بن‌حکم وقتی سلسله اسناد خودش را می‌گوید و در آن‌جا حدود بیست و هفت، هشت تا کتاب از هشام را نام می‌برد؛ مانند رساله‌ی فی‌الرد علی‌الارستاتالیس برای هشام است. که در توحید است نظریه‌ی ارسطو را رد کرد. نجاشی که این کتاب را نقل می‌کند این اختصاص به حدیث نداشت. حتی تا قرن نهم و دهم باقی مانده است. دوستانی که به کتاب‌های بزرگان ما نگاه می‌کنند در نسخه‌های خطی آن غالباً می‌بینند که در گوشه‌ی آن نسخه‌ی خطی استاد نوشته، نزد من این کتاب را قرائت کرد من به آن املاء کردم، در این زمینه من تأییدش می‌کنم که این کتاب را دارد و مورد تأیید است و این فرد این کتاب را می‌فهمد. یعنی حق دارد این را به دیگری منتقل کند. عرض می‌کنم نسبت به کتاب‌های عقلی کلامی هم این تا قرن نهم و دهم ادامه دارد. مثال دیگرش در اعجازات است. دوستان اعجازات را می‌بینند مثل اعجازه‌ی کبیره‌ی علامه‌ی حلی، ما تصورمان این است که اعجازات فقط برای کتاب حدیث است. حالا این بزرگان کتاب‌های کلامی را هم اجازه می‌دهند. این کتاب‌های کلامی شیخ مفید و کلامی سید مرتضی اجازه می‌دهند. چرا که معتقدند علم از طریق کتبی باید منتقل شود. علم شفاهی اعتباری ندارد. این برای سنت امامیه در انتقال اندیشه‌های کلامی و حدیثی است. صحبت در این است، ما چگونه می‌توانیم به این میراث نخستین دوره‌ی دوم دست پیدا کنیم. امروز ما دو ابزار در اختیار داریم که از طریق این دو می‌توانیم بخشی از این آثار را دوباره احیا کنیم. یکی از طریق منقولات، بسیاری از این روایات یا حتی مناظرات یا حتی نقل قول‌ها، مثلاً نقل قول عبارت‌های هشام در کتاب‌های بعدی حتی بحث عقلی‌شان آمده، استدلال‌هایشان هم آمده که هشام در مورد این مسئله در مورد حدوث اجسام یک رساله دارد، به نام رسالة فی حدیثه‌الاجسام از هشام در چند جا ادله‌ی بر حدوث اجسام آمده که احتمالاً از خود آن کتاب گرفتند. یکی منقولاتی که داریم اعم از حدیث گفته‌ها و نکته‌ی دوم این کتاب‌های فهرستی است. اگر این را نداشتیم کارمان یک مقدار دشوار بود. اولاً این کتاب‌های فهرست آمده به ما گفته مثلاً فلان فرد، زراره، مؤمن طاع، سهل بن‌زیاد این کتاب کلامی را داشت. سلسله‌اش را هم گفته، گفته این کتاب این‌جوری منتقل شد، منتقل شد و به ما رسید. اگر ما این را نداشتیم امروز به کافی مراجعه می‌کردیم. فرض کنید مقالات‌الاسلامین‌ اشعری مراجعه می‌کردیم نمی‌دانستیم این کتاب بود یا نبود. اصلا این نقل قول از کجا آمده؟ چون عنوان کتاب در این‌جا آمده سیر تاریخی‌اش هم آمده، از کوفه کجا رفته، می‌فهمیم این کتاب از کوفه آمده واصد از واصد هم آمده بغداد. پس این کتاب از کوفه آمده قم، می‌دانیم این کتاب در قم بوده. می‌شود تشخیص داد از طریق طبقه این کتاب در زمان مرحوم کلینی در قم بوده پس وقتی ما در کلینی مراجعه می کنیم می‌بینیم این روایت را از زراره نقل می‌کند، ما می‌توانیم بگوییم این روایت در بحث استطاعت است که نود درصد می‌شود تشخیص داد. ما از طریق این دو کار می‌توانیم تا حدودی بازسازی کنیم.

دو کار تحقیقی اساسی برای کسانی که می خواهند در کار بازسازی این آثار این دوره کار کنند وجود دارد:

یکی کاری است که در زمینه‌ی این فهارست انجام شد با عنوان فهاس الشیعه. فهرست نجاشی و شیخ طوسی را اگر کسی بخواند فکر می‌کند این‌ها در قرن پنجم داشتند از خودشان نقل می‌کنند. در حالی که اینطور نیست و این فهرست از هشت فهرست قبلی شیعه گرفته شده. هشت فهرست شیعه در دو نسل یا یک نسل قبل از این‌ها داشته یا گاهی سه نسل قبل از این‌ها که این فهارست منتقل شده که مرحوم شیخ و نجاشی در درون این دو کتاب این آثار را آوردند و قرار دادند. این را یکی از محققان ارجمند زیر نظر آیت‌الله مددی که کار ایشان فهرست-شناسی و این سبکِ کار است. این هشت فهرست از درون این دو کتاب استخراج شده و اخیراً تحت عنوان فهارس‌الشیعه منتشر شده است. مثلا فهرست ابن‌ولید در این کتاب آمده است. اینکه چه کتاب‌هایی دست ابن‌ولید بود و.. فهرست سعد بن‌عبدالله اشعری که از مشایخ باواسطه‌ی کلینی است در این کتاب هست. ما از این طریق می‌توانیم بفهمیم که چه کتاب‌هایی در اختیار سعد بن‌عبدالله بود که به تبع می‌تواند دست شاگرد و شاگرد شاگردان هم باشد. این یک کاری است که خیلی به محققان در بازشناسی این میراث کمک می‌کند.

دوم کاری است که آقای مدرسی طباطبایی در این کتاب میراث مکتوب شیعه انجام دادند. ایشان دقیقاً در راستا‌ی همین کار تا حدود سال‌های 150،160،170 شخصیت‌های این دوره را در این جلد اولی که مد نظر داشتند کار کردند. میراث مکتوب شیعه را یک به یک آوردند. همین چیزی که من توضیح دادم ایشان عملاً وارد شدند. یعنی آن میراث را از درون فهرست آوردند، در کل کتاب‌های شیعه جستجو کردند. گفتند به نظر من این کتاب در این ده مجموعه منتشر شده و جایش را نشان دادند. باز این یک قدم اول است البته مثل هر کاری خطا دارد برداشت‌هایی است که روی آن می‌شود بحث و مناقشه کرد. اما اصل پایه‌ی کار یک کار میراث¬شناسی دقیق است. یعنی اگر کسی فعلاً به همین کتاب اعتماد کند. آدرس‌هایی که ایشان ذیل این کتاب دادند فرض کنید کتاب حاتم مدنی، بعد ایشان ذیلش 50 مورد آدرس دادند که خودش را در اختیار نداریم اما در این کتاب‌ها با همین سند و این روایت یا مطالبش هست. حالا کسی بیاید این‌ها را جستجو کند و کنار هم بچیند این کتاب حاتم مدنی در می‌آید. می‌شود تشخیص داد که تقریباً محتوای آن چه بوده است. پس بحث دوره دوم را تمام می‌کنیم. در این دوره ما با تک نگاشته‌هایی مواجه هستیم که این تک نگاشته‌ها دیگر پراکنده شده است. این فقط خاص حدیث نیست. چون یکی از ضعف‌های این کتاب است کامل نیست. یعنی می‌شود به همین اندازه‌ی این کتاب با ابزارهای جدید به اطلاعات این کتاب افزود. مثلاً در باب کتاب مجالس هشام، المجالس فی‌الامامه گفته. این مناظرات بعداً در کتاب العیون و‌المحاسن مفید نقل شده است حدوداً دوازده سیزده تا از این مناظرات راعیناً شیخ مفید آورده و الان در اختیار ما هست. حتی بحث‌های کلام عقلی را باز تا حدودی در این مجموعه بازسازی کرد. این ویژگی‌های میراث دوره‌ی دوم است.

چه فوایدی دارد که ما این میراث شناسی را دوباره احیایش کنیم؟ ما از دیدگاه کلامی خودمان دو اثر حداقل برای این‌ کار قائلیم. یکی بحث تاریخ کلامی است. من اگر بخواهم هشام بن‌حکم را بشناسم باید از طریق میراثش بشناسم. اگر این میراث در اختیارم نباشد نمی‌توانم بشناسم. حداقل سبک فکر او و ورود و خروج او را باید بدانم، احیای او می‌تواند من را نزدیک کند. بعضی از انتساب‌ها به هشام دادند. من اگر بتوانم آن کتاب را احیا کنم با استناد به ٱن کتاب می‌توانم بگویم هشام چنین چیزی گفته یا خیر الان مسند هشام بن‌حکم در آمده. من الان با مراجعه با مسند می‌توانم بگویم این مطالبی را که به هشام نسبت داده حداقل محل تردید است. چون خودش 20 روایت مخالفش نقل کرده است. یک کسی که 20 روایت در مصادر مختلف شیعه نقل کرده نمی‌شود یک قول نسبت داد، حداقل تردید کرده است. این یک نکته است از آن مهم‌تر بحث فهرست نگاری است. بحثی است که ما امروز داریم که آیا در حوزه‌ی عقاید استناد به خبر واحد جایز است یا جایز نیست. نگاه رجالی آمده حاکم شده، به نظر من سده¬های اخیر ما را از میراث بلند اعتقادی کلامی موجود در قرآن و احادیث محروم کرده است. یک استدلال خیلی کوچک که کلام، یقین می‌خواهد، در روایت هم یقین نیست. چون سندش واحد است با همین استدلال ساده. ما معتقدیم که از طریق احیا‌ی فهرست نگاری و برگشتن به نسخه‌ها و آن منطقی که مرحوم سید مرتضی می‌گوید اجماع علمای امامیه بود. کسی خبر واحد را قبول نداشتند آن‌ها به خبر یقین پیدا می‌کردند. خبر موضوع و صدور را قبول داشتند. یک کمک بزرگی می‌کند به بحث کردن روایات و این‌که منطق علمای چه بوده؟


والسلام

نظرات (3)add comment

هاشمی said:

0
...
سلام
این مقاله اشتباهات زیادی دارد البطه از نظر تاریخی نه دستوری. باید بیشتر مطالعه کنید.
 
نوامبر 19, 2011
آرا: -2

admin said:

0
...
سلام جناب هاشمی
اگر اشتباهات رو قید میفرمودید راجع به اون بحث میکردیم و باهم به مطالعه می پرداختیم.
 
نوامبر 20, 2011
آرا: +0

محمد said:

0
...
سلام
مقاله را خوندم و استفاده کردم و موافقم که در این زمینه باید خیلی کار کرد.
خوشحال می شوم اگر با هم در ارتیاط باشیم. یا علی
 
فوریه 20, 2013
آرا: +1

نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy
آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۵۷
 
info@hnaeimabadi.ir: تماس با ما
Copyright © 2019. hnaeimabadi.com. Designed by Patxulaev Behros- Getpanel.com